تیم ما

حسن قاسمی
مدیرعامل
هادی غریب نواز
مدیریت بخش انفورماتیک و سایت
محمد میرزایی
مدیر امور کارگاهی
رضا اسلوپ
معاونت بخش اجرایی
محمد رضا ذوالفقاری
مدیر بخش آرشیتکت و طراحی داخلی
امیر رضا خدا دوست
مدیر راهبردی و روابط عمومی
حسن قاسمی
مدیرعامل
شهلا اکبری
مدیر داخلی
سبدخرید